دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء(1) بند «ب» تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اجرای تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون …

تاریخ انتشار:

آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (شماره 92305/ت40586ک مورخ 87/06/07)

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13934/ت39614ه مورخ 1387/02/04 آیین‌نامه …

تاریخ انتشار:


سیمفا