معاونت اداری و مالی


معاون اداری ومالی ، پشتیبانی

بهاره کاوسی

مدیر مالی
پست الکترونیکی : mali@upto.ir
سهیلا خاکی آرانی
مدیر اداری

مرجان خلجی علیایی
مسئول دبیرخانه
پست الکترونیکی : dabir@upto.ir

مأموریت اصلی این معاونت :

  • نظارت بر چگونگی مصرف بودجه از نظر اعتبارات مالی و گزارش انحرافات اجتماعی از بودجه مصوب و همچنین کنترل و نظارت بر پرداخت های به موقع دیون و دریافت به موقع مطالبات در سررسیدهای مربوط در امور مالی اتحادیه
  • برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و فعالیت‌های اداری
  • بهره گیری از توانائی ها و ظرفیت‌های موجود ، پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی در پیشبرد اهداف اتحادیه و تلاش برای ایجاد وحدت رویه در عملکرد نیروی انسانی ، بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری
  • تأمین حفظ و ارتقاء منابع انسانی توانمند و کارآمد
  • ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از داراییهای معنوی، دانشی و تجربه کارکنان
  • نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات، مقررات، بخشنامه‌ها، مصوبات اداری، مالی، رفاهی و…
  • کاهش زمان ارائه خدمات اداری  و یکپارچه سازی خدمات اداری مالی و پشتیبانی      
  • تشویق و ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی، ارزشیابی  صحیح عملکرد و اعمال نظارت بهره وری ، توسعه و ارتقای خدمات اداری و مالی و رفاهی

سیمفا