آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره 159329/ت47187ه مورخ 91/8/15)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 1/7/80871 مورخ 1390/05/29 وزارت کشور …

تاریخ انتشار:


سیمفا