آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳۱) و ماده (۳۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (شماره ۱۵۹۳۲۹/ت۴۷۱۸۷ه مورخ ۹۱/۸/۱۵)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1391/06/26 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و دادگستری، موضوع نامه شماره 1/7/80871 مورخ 1390/05/29 وزارت کشور …

تاریخ انتشار:


سیمفا