معاونت فنی اجرایی

مهندس محمد امین قزل
معاون امور فنی واجرایی (داخلی ۴۶۰)

محمد مهدی قدیری
مدیر سامانه سمیع
سپیده مرادی سپیده مرادی
مدیر امور فنی واجرایی (داخلی ۴۶۰)
علیرضا ملک زاده
کارشناس مسئول سامانه سمیع
قنبری ابراهیم قنبری
کارشناس مسئول سامانه سمیع

شرح وظایف معاونت فنی و اجرایی

  • برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری ونظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیتهای برنامه ریزی و حمل ونقل با توجه به قوانین، مصوبات ومقررات ودستورالعملها وخط مشی های اتحادیه
  • انجام هماهنگی با نهادها و مراجع ذیصلاح جهت اجرای طرحهای نوسازی، توسعه و رفاهی ناوگان حمل و نقل همگانی
  • سازماندهی امور تحت سرپرستی بصورتی که با حداقل امکانات اعم از نیروی انسانی وغیره حداکثر کارائی حاصل میگردد
  • تشکیل کارگروه های تخصصی در صورت لزوم
  • هماهنگی و تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها، مقررات ودستورالعملهای و نظارت بر اجرای طرح های مربوط به سوخت ناوگان ، بیمه و سایر امور رفاهی
  • پیگیری و مدیریت امور مرتبط با سامانه ملی عوارض خودرویی (سمیع)

سیمفا
اتحادیه حمل و نقل