معاونت حمل و نقل – فنی اجرایی

نجف راه نوردنجف راهنورد
سرپرست معاونت حمل و نقل – فنی واجرایی

سپیده مرادی سپیده مرادی
مدیر امور فنی واجرایی (داخلی ۴۵۰)

شرح وظایف معاونت حمل و نقل – فنی و اجرایی

  • برنامه ریزی، هماهنگی و پیگیری ونظارت مستمر بر حسن اجرای فعالیتهای برنامه ریزی و حمل ونقل با توجه به قوانین، مصوبات ومقررات ودستورالعملها وخط مشی های اتحادیه
  • انجام هماهنگی با نهادها و مراجع ذیصلاح جهت اجرای طرحهای نوسازی، توسعه و رفاهی ناوگان حمل و نقل همگانی
  • سازماندهی امور تحت سرپرستی بصورتی که با حداقل امکانات اعم از نیروی انسانی وغیره حداکثر کارائی حاصل میگردد
  • تشکیل کارگروه های تخصصی در صورت لزوم
  • هماهنگی و تنظیم بخشنامه ها، آئین نامه ها، مقررات ودستورالعملهای و نظارت بر اجرای طرح های مربوط به سوخت ناوگان ، بیمه و سایر امور رفاهی
  • پیگیری و مدیریت امور مرتبط با سامانه ملی عوارض خودرویی (سمیع)

سیمفا