نوسازی ناوگان

مقدمه

    وزیران عضو کارگروه توسعه و حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در جلسه 1387/12/17 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 131401/ت مورخه 1387/6/7 « آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده » را تصویب نمودند.

مراحل فرایند نوسازی تاکسی فرسوده به قرار زیر می باشد:

 1. ثبت نام
 2. ورودی تکمیل پرونده اعتباری
 3. خروجی تکمیل پرونده اعتباری
 4. اعلام تعهد تحویل ( ارائه کد رهگیری از سوی ستاد سوخت )
 5. ورودی صدور پیش فاکتور
 6. خروجی صدور پیش فاکتور
 7. ورودی پرداخت وام
 8. دریافت تأییدیه تاکسیرانی
 9. خروجی پرداخت وام
 10. ورودی واریز به حساب
 11. خروجی معرفی به اسقاط
 12. فراخوان ( تاریخ مراجعه به نمایندگی خودروساز)
 13. ورودی احراز اصالت ( پذیرش در مرکز اسقاط )
 14. خروجی احراز اصالت ( تأیید اسقاط )
 15. خروجی اسقاط ( اسقاط )
 16. خروجی تحویل خودرو
 17. بازیافت
 18. تأیید ناجا

سیمفا