حوزه مدیریت

جناب آقای مهندس عبداله متولی
مدیرعامل
جواد صباغانجناب آقای مهندس جواد صباغان
قائم مقام

(داخلی ۳۰۳)
آقای علیرضا علی شیعه سی
مدیر دفتر مدیرعامل

(داخلی ۳۰۱)
جناب آقای امینی پور
حراست

(داخلی ۲۴۰)

سیمفا
اتحادیه حمل و نقل