حوزه مدیریت

عبداله متولی جناب آقای مهندس عبداله متولی
مدیرعامل

جواد صباغانجناب آقای مهندس جواد صباغان
قائم مقام

(داخلی 303)
جناب آقای امینی پور
حراست

(داخلی 240)
خضری وجیهه خضری
مدیر روابط عمومی

(داخلی 104)
پست الکترونیکی: info@upto.ir
پویا کرانیپویا کرانی
مسئول دفتر مدیرعامل

(داخلی 301)

سیمفا