حوزه مدیریت

عبداله متولی جناب آقای مهندس عبداله متولی
مدیرعامل
جواد صباغانجناب آقای مهندس جواد صباغان
قائم مقام

(داخلی ۳۰۳)
پویا کرانیآقای پویا کرانی
مدیر دفتر مدیرعامل

(داخلی ۳۰۱)
جناب آقای امینی پور
حراست

(داخلی ۲۴۰)
خضری وجیهه خضری
مدیر روابط عمومی

(داخلی ۲۰۱)
پست الکترونیکی: info@upto.ir

سیمفا