از دلایل اصلی روشن نشدن خودرو

۱-سوئیچ اینرسی:  ممکن است دراثرضربه شدیدبه خودرو (مانند دست انداز) عمل کرده باشد. ۲-سنسوردور موتور:  ممکن است خراب باشد یا براده به نوک آن چسبیده باشد.در …

تاریخ انتشار:


سیمفا