تحلیل تأثیر طراحی فضایی و معماری شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری (مطالعه موردی شهر نکا)

محمد مهدی محمدی کارشناس ارشد جغرافیا(برنامه ریزی شهری) چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طراحی فضایی و معماری شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری شهرستان نکا …

تاریخ انتشار:


سیمفا