قرارداد واگذاری بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی به بخش غیر دولتی

قوانین و دستورالعمل ها

ماده یک- طرفین قرارداد:

این قرارداد در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی و بر اساس دستورالعمل واگذاری  بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی به بخش غیردولتی که از لوازم این قرارداد به شمار می‌رود با توافق و تفاهم کامل فیمابین مدیرعامل سازمان / شرکت واحد اتوبوسرانی . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  و حومه به نمایندگی از سازمان / شرکت واحد اتوبوسرانی به نشانی:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که از این پس در این قرارداد به اختصار اتوبوسرانی نامیده می‌شود از یک طرف و آقا / خانم . . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . شماره شناسنامه و محل صدور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ و محل تولد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به نمایندگی از موسسه / شرکت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره و محل ثبت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ و محل تأسیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و اقامتگاه قانونی مالک یا مالکین  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت / موسسه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . که از این پس طرف قرارداد نامیده می‌شود، با رعایت مواد مشروح ذیل منعقد   می‌گردد. بدیهی است طرفین قرارداد متعهد و ملتزم به اجرای تمامی مفاد آن می‌باشند.

ماده دو- موضوع قرارداد:

امتیاز جابجایی مسافر در تمام طول خط به شماره . . . . . . . . . . . . . .  از مبدأ . . . . . . . . . . . . . . . . به مقصد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با اتوبوس شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ماده سه- مدت قرارداد:

مدت زمان واگذاری موضوع این قرارداد ۷ سال بوده و متقاضی  می‌بایست با توجه به شرایط مندرج در ماده ۵ این قرارداد خدمات مناسب را ارئه نماید.

ماده چهار- مبلغ قرارداد:

طرف قرار داد موظف است پس از  بهره‌برداری در روز اول ماه بعد، حق  بهره‌برداری از خطوط واگذاری را به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . ريال به حساب شماره  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اتوبوسرانی نزد بانک . . . . . . . . . . . . شعبه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداخت و رسید آن را به اتوبوسرانی تسلیم نماید.

طرف قرارداد  می‌بایست تضمین‌های لازم را برای اجرای تعهدات مالی خود نسبت به حق  بهره‌برداری به اتوبوسرانی بسپارد تا در صورت عدم اجرای تعهدات از آن طریق نسبت به استیفای حقوق اتوبوسرانی اقدام گردد.

ماده پنج- شرایط واگذاری و تعهدات طرفین:

     1. ساعات کار روزانه اتوبوس واگذار شده حداقل به میزان ساعات کار سایر اتوبوس‌های موجود در اتوبوسرانی بوده و برنامه زمان‌بندی و تغییرات آن در شرایط مختلف توسط اتوبوسرانی به طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد.

تبصره: در روزهای جمعه و سایر تعطیلات رسمی، فعالیت سرویس‌دهی در خط بر اساس برنامه فعالیت روزهای تعطیل الزامی است. ضمناً طرف قرارداد بنا به درخواست اتوبوسرانی، دو روز در هر ماه با دریافت نرخ کرایه متناسب که با توافق طرفین تعیین و به وسیله اتوبوسرانی پرداخت می‌گردد، اتوبوس را جهت سرویس‌دهی‌های خاص در شهر و حومه آن در اختیار اتوبوسرانی قرار  می‌دهد. استفاده از اینگونه اتوبوس‌ها و ارائه خدمات در خارج از محدوده فعالیت اتوبوسرانی ممنوع است.

      2. خارج شدن از خط به دلایل مختلف و جابجایی مسافر در خارج از زمان تعیین شده توسط  بهره‌بردار، صرفاً  می‌بایست با موافقت قبلی اتوبوسرانی صورت پذیرد.

      3. رعایت کیفیت و نحوه جابجایی مسافر در خطوط که از طرف اتوبوسرانی ابلاغ می‌گردد از جمله ایمنی در حرکت و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی، زمان توقف در مبدأ و مقصد و ایستگاه‌ها، تعداد مسافر نشسته و ایستاده، نظافت، راحتی و آسایش داخل اتوبوس و رعایت شئونات اسلامی از طرف راننده و  بهره‌بردار الزامی می‌باشد.

تبصره: در صورتی‌که قصور یا تقصیر راننده و یا  بهره‌بردار منجر به ایجاد نارضایتی مسافران گردد و موضوع از طرف اتوبوسرانی تأیید شود و یا به موجب گزارش ناظر یا بازرسان اتوبوسرانی نحوه و کیفیت سرویس‌دهی تنزل پیدا کند، برای بار اول تذکر کتبی به  بهره‌بردار ابلاغ می‌گردد و در صورت تکرار ضمن توبیخ، موضوع برای بررسی به کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل واگذاری و  بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهری و حومه) و عنداللزوم به مراجع انتظامی یا قضایی ارجاع می‌گردد. در صورت اختلال در امر جابجایی مسافر، اتوبوسرانی می‌تواند با توجه به ماده ۱۹ دستورالعمل، رأساً تا رفع اختلاف نسبت به جابجایی مسافر اقدام نماید.

     4. نرخ کرایه در هریک از خطوط بر طبق مصوبه شورای اسلامی شهر خواهد بود و  بهره‌بردار نمی‌تواند بدون اطلاع اتوبوسرانی و تصویب شورای اسلامی شهر نسبت به افزایش کرایه اقدام نماید. مگر در موارد مربوط به تبصره بند ۱ از ماده ۵ این قرارداد که با موافقت اتوبوسرانی صورت می‌گیرد.

     5.  بهره‌بردار و راننده موظف‌اند که آیین‌نامه انضباطی مورد توافق پیوست را که در اجرای این قرارداد تهیه شده است، رعایت نمایند.

     6. هرگونه اقدام تبلیغاتی به وسیله اتوبوس‌های واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات جاری و تحت نظارت اتوبوسرانی صورت می‌گیرد.

     7. طرف قرارداد موظف است کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی را رعایت نماید.

    8. هرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای مفاد قرارداد فیمابین اتوبوسرانی و طرف قرارداد، بایستی ابتدا به کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل) ارجاع و در صورت عدم توافق، نظریه کمیته همراه با مدارک مربوط به مراجع قانونی ذیربط ارسال گردد.

     9. طرف قرارداد می‌تواند حداکثر تا دو روز در هر ماه جهت سرویس و نگهداری اتوبوس واگذاری، با موافقت اتوبوسرانی از فعالیت در خط تعیین شده خارج گردد.

تبصره ۱: دو روز موردنظر صرفاً در طول همان ماه برای هر اتوبوس قابل استفاده می‌باشد.

تبصره ۲: اتوبوسرانی به شرطی با خروج اتوبوس طرف قرارداد از خط موافقت می‌نماید که حداقل ۹۰% ناوگان در ساعات اوج و ۷۰% در ساعات عادی تقاضای سفر، در طول خط واگذاری فعال باشند. معهذا اتوبوسرانی در شرایط اضطرار و در صورت عدم تکمیل ظرفیت‌های مندرج در این تبصره و بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل واگذاری اتوبوس و  بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهر و حومه، باید رأساً نسبت به تکمیل ظرفیت مذکور اقدام نماید این امر رافع مسئولیت  بهره‌بردار نخواهد بود.

    10.  در مواقع مرخصی یا بیماری و یا مواقع ضروری، طرف قرارداد موظف است نسبت به جایگزینی یک نفر راننده کمکی واجد شرایط، مندرج در بند ۱۲ این قرارداد که دارای برگ صلاحیت از طرف اتوبوسرانی باشد با مسئولیت خود جهت انجام تعهدات موضوع قرارداد و مسئولیت‌های بعدی آن معرفی و پس از اخذ موافقت اتوبوسرانی جایگزین نماید.

    11.  طرف قرارداد حق ندارد موضوع قرارداد را به هیچ‌کدام از صور مختلف جزیی، کلی و یا مشاعی و تحت عناوین صلح، هبه، وکالت و . . . بدون هماهنگی اتوبوسرانی و موافقت شورای موضوع تبصره ماده ۶ قرارداد واگذاری اتوبوس به غیر واگذار نماید.

    12.  شرایط اختصاصی رانندگان

  • دارا بودن گواهی‌نامه مجاز
  • دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم
  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پنجم ابتدائی یا مدرک معادل آن از نهضت سوادآموزی
  • دارا بودن سن حداکثر ۵۰ سال
  • دارا بودن گواهی سلامت جسمانی و روانی مورد تأیید مراکز بهداشتی
  • دارا بودن گواهی دو سال سابقه کار مفید با گواهی‌نامه مجاز
  • نداشتن شغل دیگر
  • سکونت در شهر مذکور

دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و نداشتن سوء شهرت و ارائه گواهی عدم اعتیاد

داشتن تأهل

ماده شش- فسخ قرارداد:

در شرایط زیر قرارداد فسخ می‌گردد:

در صورت عدم رعایت هریک از تعهدات مندرج در موارد مذکور در این قرارداد، موضوع پس از تذکر و توبیخ منجر به صدور رأی کمیته رسیدگی به تخلفات و حل اختلافات (موضوع ماده ۲۰ دستورالعمل نحوه واگذاری  بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی شهر و حومه به بخش غیردولتی) مبنی بر احراز تقصیر طرف قرارداد باشد.

در صورت فوت طرف قرارداد و عدم انجام تعهدات وی توسط وارث قانونی.

در صورتی که طرف قرارداد، درخواست فسخ قرارداد را نموده و اتوبوسرانی و شورای موضوع تبصره ماده ۶  قرارداد واگذاری اتوبوس نیز با فسخ قرارداد موافقت نماید.                

ماده هفت- رؤیت قرارداد:

این قرارداد به همراه دستورالعمل واگذاری و  بهره‌برداری از خطوط اتوبوسرانی و قرارداد واگذاری  بهره‌برداری از خطوط در اختیار طرفین قرار داده شده و طرفین با توجه به مفاد دستورالعمل فوق‌الذکر و علم و اطلاع کامل از شرایط و ضوابط تعیین شده در این قرارداد، در کمال سلامت جسمی و روحی و در عین اختیار، مفاد قرارداد را تأیید و امضاء می نمایند.

این قرارداد در ۷ ماده، ۴ تبصره و ۱۵ بند در دو نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد را خواهند داشت.

                    امضاء:                                                                                          امضاء:

     سازمان یا شرکت واحد اتوبوسرانی                                                        طرف قرار داد

52 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا