آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (15) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قوانین و دستورالعمل ها

آيين نامه اجرايي تبصره (1) ماده (15) قانون رسيد

ماده1ـ در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 1389ـ

ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور

پ ـ معابر شهري پرترافيک: معابر شهري موضوع ماده (2) اين آيين نامه

ت ـ پارک حاشيه اي: توقف خودرو در معابر شهري پرترافيک در محلي که داراي ويژگيهاي زير باشد:

1ـ ابعاد آن حداقل 250 سانتي متر در 400 سانتي متر باشد.

2ـ زاويه آن متناسب با سطح سرويس طراحي شده باشد.

3ـ با نصب علايم مشخص شده باشد.

ث ـ متصديان: افرادي که در چارچوب ماده (8) اين آيين نامه جذب و بکارگيري مي شوند و کنترل پارک حاشيه اي يک معبر را بر عهده دارند.

ج ـ ممنوعيت توقف: مجاز نبودن توقف و پارک وسيله نقليه در نقاطي که با نصب علائم يا براساس ماده (163) آيين نامه راهنمايي و رانندگي معين گرديده است.

چ ـ ايست سنج (پارکومتر): دستگاهي الکترونيکي که نشان دهنده زمان مجاز توقف متناسب با ميزان حق توقف مي باشد.

ماده2ـ ويژگيهاي معابر شهري پر ترافيک به شرح زير تعيين مي شود:

1ـ فاقد ممنوعيت توقف و داراي تردد پر حجم و پايدار در فاصله زماني هفت صبح تا نه شب باشند.

2ـ در حاشيه آنها مراکز يا مجتمع هاي تجاري يا خدماتي يا خدمات عمومي يا آموزشي يا رفاهي يا درماني و يا تفريحي باشد.

3ـ حداقل از نوع جمع کننده و حداکثر شرياني درجه (2) موضوع بند (86) ماده (1) آيين نامه راهنمايي و رانندگي (موضوع تصويب نامه شماره 20873/ت29169هـ مورخ 8/4/1384) باشند.

4ـ بن بست نباشند.

5 ـ سطح سرويس آنها حداقل در سطح شاخص D و C استاندارد ملي معابر شهري باشد.

6 ـ حداکثر سرعت پيش بيني شده در طراحي مسير بيش از شصت کيلومتر در ساعت نباشد.

7ـ مسير پياده رو از سطح سواره رو مستقل باشد.

8 ـ حداکثر شيب طولي مسير دوازده درصد باشد.

ماده3ـ توقف وسيله نقليه در محل هايي که براي پارک هاي حاشيه اي در نظر گرفته شده است با رعايت ساير مقررات راهنمايي و رانندگي در نيم ساعت اول توقف رايگان خواهد بود. دريافت حق توقف در معابر يادشده براي مازاد بر نيم ساعت محاسبه و دريافت مي شود.

تبصره ـ در صورت اشغال بيش از يک محل توقف توسط يک خودرو، حق توقف متناسب با تعداد محل  هاي اشغال شده دريافت مي شود.

ماده4ـ معابر شهري پرترافيک با توجه به شاخص هاي موضوع ماده (2) با تصويب شوراي عالي تعيين مي شود.

تبصره ـ شـوراي عالي موظـف است ظرف دو مـاه از تاريخ وصول پيشنهاد در خصوص تعيين معابر شهري پر ترافيک تصميم گيري نمايد.

ماده5 ـ پارک وسيله نقليه در معابر شهري پر ترافيک بدون پرداخت حق توقف پس از نيم ساعت اول به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود که توسط مأموران موضوع ماده (2) قانون با آن برخورد خواهد شد.

ماده6 ـ راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده از ساز و کارهاي مناسب نسبت به کنترل مستمر معابر شهري پرترافيک اقدام نمايد.

ماده7ـ شهرداري ها مکلفند در معابر شهري پر ترافيک تجهيزات لازم از قبيل ايست سنج (پارکومتر) يا کارت پارک نصب و تجهيزات لازم را براي اخذ حق توقف از قبيل دستگاه هاي خودپرداز و امثال آن و واريز آن به حساب تمرکز وجوه در خزانه نزد بانک عامل فراهم نمايند.

تبصره1ـ دريافت هرگونه وجه نقد توسط متصديان ممنوع است.

تبصره2ـ صددرصد (100%) درآمد حاصل از پرداخت حق توقف تا پايان هر سال توسط خزانه به حساب شهرداري مربوط واريز مي شود تا جهت احداث توقفگاه (پارکينگ) در همان شهر هزينه نمايد.

ماده8 ـ شرايط جذب و بکارگيري متصديان به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ دارا بودن حداقل مدرک سوم راهنمايي

ب ـ نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفري

پ ـ گذراندن دوره آموزشي مربوط

ت ـ دارا بودن يکي از گواهينامه هاي رانندگي معتبر

ث ـ دارا بودن سلامت جسمي و رواني لازم و نداشتن اعتياد به مواد مخدر، روان گردان و الکلي

ماده9ـ وظايف متصديان به شرح زير تعيين مي شود:

الف ـ کنترل مستمر تجهيزات و اطمينان از سالم بودن آنها

ب ـ کنترل نحوه پارک وسايل نقليه در محل هاي تعيين شده

پ ـ راهنمايي رانندگان به استفاده صحيح از تجهيزات و نحوه محاسبه حق توقف

تبصره ـ متصديان حق مداخله در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي را ندارند.

ماده10ـ متصديان در طول ساعات تعيين شده (7 صبح تا 9 شب) با لباس مخصوص و متحدالشکل در سراسر کشور مطابق دستورالعمل وزارت کشور و با نصب نام و نشان روي لباس و همراه داشتن کارت شناسايي معتبر صادر شده از سوي شهرداري نسبت به انجام وظايف خود اقدام مي نمايند.

ماده11ـ شهرداري ها موظفند نسبت به آموزش سرفصل هاي نظري و عملي وظايف متصديان براساس وظايف موضوع ماده (9) اين آيين نامه اقدام نمايند.

تبصره ـ سرفصل هاي نظري و عملي موضوع اين ماده ظرف سه ماه توسط شوراي عالي تهيه و ابلاغ مي شود.

ماده12ـ شهرداري ها موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه وضعيت فعلي پارک حاشيه اي را با مفاد اين آيين نامه تطبيق دهند.

ماده13ـ گزارش سالانه اجراي اين آيين نامه تا پايان ارديبهشت سال بعد توسط شهرداري مربوط به شوراي عالي ارائه خواهد شد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا