دیدار اعضای هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی با مدیرعامل اتحادیه

عبداله متولی مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور در دیدار با رئیس و اعضای هیات …

تاریخ انتشار:

مهندس عبداله متولی به عنوان مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور برگزیده شد

جلسه معارفه مهندس عبداله متولی مدیرعامل جدید اتحادیه و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور با حضور رئیس هیات مدیره، معاونین، مدیران و کارکنان …

تاریخ انتشار:


سیمفا