آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (شماره ۹۲۳۰۵/ت۴۰۵۸۶ک مورخ ۸۷/۰۶/۰۷)

وزیران عضو ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13934/ت39614ه مورخ 1387/02/04 آیین‌نامه …

تاریخ انتشار:


سیمفا