دستورالعمل اجرایی نحوه جایگزینی خودرو های مسافربر شخصی ساماندهی شده مصوب جلسه هیئت نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور مورخ ۸۶/۱۱/۰۶

قوانین و دستورالعمل ها

در راستاي اجراي تبصره۲ ماده ۲ اصلاحيه آيين نامه اجرایی قانون راجع به تمركز امور تاكسيرانی در شهرها و همچنين بمنظور تكميل فرآيند ساماندهي مسافربرهای شخصی موضوع دستورالعمل اجرايي مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۵ مصوب ستاد تبصره ۱۳ و جايگزين نمودن تاكسي به جاي مسافربرهای شخصی ساماندهی شده، دستورالعمل ذيل تهيه گرديد.

هدف: توسعه و نوسازی ناوگان تاكسيراني كشور و قانونمند نمودن جابجايي مسافر در شهرها و حومه و  بالا بردن جابجاییهای تحت نظارت و تأمين هرچه بيشتر رفاه و امنيت و آسايش مردم در سفرهاي روزانه شهری و حومه

ماده ۱: تعاريف

الف- تاكسي موقت: خودروي مسافربر شخصي ساماندهي شده كه در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي توسط شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) پذيرفته شده و با نصب علائم ظاهري و تحت نظارت شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) و با رعايت كليه ضوابط و در مسيرهاي تعيين شده به طور منظم در طول دوره آزمايشی خود فعاليت مي‌نمايند و سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني از نحوه عملكرد نامبردگان رضايت دارند كه شامل دو نوع خودروي سواري سبك با ظرفيت حمل ۱ تا ۴ مسافر و خودروهاي جمعي كوچك با ظرفيت حمل ۵ تا ۱۵ نفر مسافر مي‌باشند.

ب- تاكسي موقت فرسوده:كليه خودروهاي مسافربر شخصي ساماندهي شده (تاكسي موقت) برابر تعريف دربند (الف) كه داراي عمر بيش از ۱۵ سال مي‌باشند.

ماده ۲: كليه شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) مكلفند نسبت به جايگزيني تاكسي با پلاك تاكسي شهري به جاي تاكسي‌هاي موقت برابر ضوابط اين دستورالعمل و اولويت‌بندي‌هاي مشخص شده و در محدوده زماني تعيين شده از طرف اتحاديه تاكسيراني‌هاي شهري كشور اقدام نمايند. در صورت عدم اقدام بموقع در محدوده زماني تعيين شده از طرف متقاضيان، شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) مكلف به ابطال پروانه موقت واگذار شده مي‌باشند و پليس راهور هم از فعاليت و تردد تاكسي‌هاي موقت كه در مواقع تعيين شده جهت جايگزيني تاكسي اقدامات لازم را معمول ننمايند، جلوگيري بعمل خواهد آورد.

ماده۳: در راستاي نظارت و كنترل مطلوب بر نحوه عملكرد و فعاليت ناوگان تاكسيراني و بالارفتن بازده عملكرد و گسترش محدوده فعاليت تاكسيراني در شهرها و حومه و به منظور سهولت دسترسي شهروندان به سيستم حمل و نقل عمومي و بالا بردن درصد جابجايي‌هاي تحت نظارت، كليه شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) مكلف مي‌باشند حداقل هشتاد درصد از مجموع تاكسي‌هاي جايگزين تاكسي‌هاي موقت را به صورت تاكسي خطي و در مسيرهاي تعيين شده و با درج مبدأ و مقصد و ساير علائم مشخصه تعيين شده در پيوست شماره يك اين دستورالعمل اقدام نمايند.

تبصره۱: با توجه به مطالعات و ارزيابي‌هاي كلي بعمل آمده مبني بر عملكرد صحيح و موفق تاكسي‌هاي خطي در محدوده مسيرهاي تعيين شده، شهرداري‌ها و سازمان‌هاي تاكسيراني با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه‌هاي مرتبط و هماهنگي مديريت شهري و با انجام مطالعات لازم در خصوص تعيين و مشخص نمودن خطوط و تعداد تاكسي مورد نياز جهت فعاليت در هر مسير متناسب با تقاضاي سفر اقدام و نسبت به تعيين نرخ كرايه براي مسيرهاي جديد تاكسيراني با طي مراحل قانوني مربوط، مي‌توانند نسبت به فعاليت كليه تاكسي‌هاي جايگزين به صورت خطي و برابر توضيحات ماده (۳) اقدام نمايند تا امكان بيشتر برنامه‌ريزي‌ها و پيش بيني‌هاي لازم به منظور كنترل و نظارت صحيح و مستمر بر عملكرد تاكسي‌هاي مذكور فراهم گردد.

تبصره۲:

۱- به منظور اجراي طرح جايگزيني تاكسي‌هاي موقت فعال در شركت‌هاي حمل و نقل شهري و حومه، شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) مكلفند همانند ساير تاكسي‌هاي موقت و برابر برنامه‌ريزي‌هاي لازم نسبت به جايگزيني آنها اقدام نمايند.

۲- شهرداري‌ها تنها در صورتي مي‌توانند به شركت‌هاي حمل و نقل شهري جهت استفاده از تسهيلات تبصره ۱۳ مجور صادر نمايند كه علاوه بر ساير ضوابط موجود، عملكرد و فعاليت آنها مطابق مفاد اين دستورالعمل باشد.

۳- شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) موظف مي‌باشند نحوه عملكرد و فعاليت شركت‌هاي خصوصي تحت نظارت خود را در خصوص نحوه بكارگيري و فعاليت كليه تاكسي‌هاي فعال در شركت‌هاي مذكور و نيز اقدامات لازم در خصوص جايگزيني تاكسي به جاي مسافربرهاي شخصي را برابر دستورالعمل تأسيس و فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل شهري و حومه (خصوصي) تحت نظارت سازمان‌هاي تاکسيراني كه توسط هيأت نمايندگان ويژه رياست محترم جمهوري در تبصره ۱۳ تصويب و ابلاغ گرديده است، تنظيم و اقدام نمايند.

تبصره ۳: دريافت هرگونه وجه توسط شركت‌هاي حمل و نقل شهري و حومه تحت نظارت سازمان‌ها از بابت جايگزيني تاكسي‌ها، در راستاي اجراي اين طرح، ممنوع مي‌باشد. بديهي است سياست­گذاري و برنامه ريزي در خصوص نحوه فعاليت و تعيين تعداد تاكسي مورد نياز در مسيرهاي خطي برابر اعلام شهرداري (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) به شركت‌هاي ياد شده مي‌باشد.

تبصره ۴: كليه خودروهاي فعال در تاكسي‌هاي تلفني(آژانس‌ها) در اين دستورالعمل مد نظر نمي‌باشند  و براي جايگزيني تاكسي با پلاك تاكسي به منظور جايگزيني خودروهاي پلاك سفيد فعال در تاكسي‌هاي تلفني تحت نظارت سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني اقدامات لازم براي جايگزيني متعاقباً و در فرآيندهاي بعدي اعلام خواهد گرديد. موارد قيد شده در تبصره‌هاي اخير ماده (۳) مربوط به تاكسي‌هاي موقت فعال در خطوط شهري و حومه مي‌باشند كه در بعضي از شهرها توسط شركت‌هاي حمل و نقل شهري و حومه زير نظر سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني ساماندهي شده‌اند.

تبصره ۵: تاكسي‌هاي موقت پلاك قرمز، در طرح مذكور(جايگزيني) در اولويت مي‌باشند.

ماده ۴: رانندگان تاكسي‌هاي موقت كه به هنگام تكميل پرونده و پذيرش به عنوان مسافربر شخصي ساماندهي شده نزد سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني مالكيت آنها از نوع سند قطعي، وكالت بلاعزل، وكالت كاري، اجاره به شرط تمليك، سند به نام همسر، سند ليزينگي مي‌باشند به شرط داشتن ساير شرايط قيد شده در اين دستورالعمل، مشمول طرح مي‌گردند. افرادي كه در طول مدت فعاليت به عنوان تاكسي موقت (دوره آزمايشي) به هر دليل نسبت به فروش خودرو مسافربر ساماندهي شده اقدام نموده‌اند مشمول اين طرح نمي‌باشند .

ماده ۵: نحوه جايگزيني تاكسي‌هاي موقت فرسوده: اين تاكسي‌ها در طرح جايگزيني در اولويت قرار دارند و بايستي به روش واگذاري يك دستگاه تاكسي با استفاده از طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده، اسقاط گردند و به ازاي هر دستگاه خودرو اسقاط شده مبلغ پانزده ميليون ريال از محل تسهيلات تبصره۱۳ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور به عنوان تخفيف در خودروي جايگزين لحاظ خواهد شد.

تبصره ۱: طرح جايگزيني اين خودروها برابر پيوست شماره دو اقدام خواهد شد.

ماده ۶: تاکسي‌ها تا سن پنج سال كه نوع خودرو آنها از نوع پژوGLx405، پژو RD، پژو ROA، سمند، پرايد (صبا و ۱۴۱) و پيكان مي‌باشند نسبت به تبديل پلاك از سفيد به نارنجي (تاكسي) و تغيير رنگ خودرو به رنگ زرد خورشيدي و رعايت ساير ضوابط قيد شده اقدام نمايند كه مراحل لازم و نحوه كار و دستورالعمل اجرايي به شرح پيوست شماره (۵) مي‌باشد. مابقي انواع خودروها با شرايط سني فوق‌الذكر، برابر مراحل قيد شده در ماده (۷) اين دستورالعمل اقدام خواهد گرديد. (مراحل لازم و نحوه كار بايستي با هماهنگي راهور ناجا تنظيم شود.) ضمناً كليه خودروهاي جايگزين بايستي مجهز به سيستم GPS باشند و شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاكسيراني) از طريق اين سيستم بر عملكرد اين خودروها بطور صحيح و دقيق نظارت مي‌كنند.

تبصره۱: تغيير رنگ موضوع اين ماده، براي خودروهاي مسافربر شخصي ساماندهي شده در شهر تهران، به رنگ سبز فسفري تعيين مي‌گردد.

تبصره۲: تاكسي‌هاي موقت تا پنج سال سن كه نوع خودرو آنها از نوع پژوGLx405، پژو RD، پژو ROA، سمند، پرايد (صبا و۱۴۱) و پيكان مي‌باشند در صورتي كه به دلايل مختلف شرايط لازم براي داشتن گواهي معاينه فني را نتوانند كسب نمايند همانند تاكسي‌هاي موقت قيد شده در ماده (۷) بايستي اقدام نمايند.

ماده ۷: تاكسي‌هاي موقت با محدوده عمر بيشتر از پنج سال تا پانزده سال تمام مي‌توانند درخواست اسقاط نموده و يا با طي مراحل ذيل نسبت به جايگزيني با پلاک تاكسي اقدام نمايند.

الف) در صورت درخواست اسقاط بايستي برابر شرايط ماده (۵) اقدام نمايند.

ب) در صورت عدم تمايل به روش (الف) بايستي با طي مراحي پيوست شماره (۳) نسبت به جايگزيني تاكسي با پلاك تاكسي اقدام نمايند.

ماده ۸: شرايط لازم براي صدور پروانه تاكسيراني و نيز شرايط لازم براي رانندگان تاكسي‌هاي موقت براي جايگزيني تاكسي كه مالكيت آنها بر اساس ماده (۴) اين دستورالعمل محرز گرديده است عبارتند از:

۱- داشتن حداقل ۲۱ سال سن
۲- داشتن حداقل گواهي پايان دوره ابتدايي يا گواهي نهضت سوادآموزي معادل آن براي افراد كمتر از ۵۰ سال سن و سواد خواندن و نوشتن براي افرادي كه بيش از پنجاه سال سن دارند.
۳- داشتن برگ پايان خدمت يا معافيت از خدمت وظيفه عمومي براي آقايان
۴- داشتن گواهينامه معتبر رانندگي اتومبيل براي گواهينامه‌هاي قديمي و داشتن گواهينامه ب-۲ از نوع گواهينامه‌هاي جديد.
۵- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
۶- نداشتن سوء پيشينه مؤثر كيفري
۷- عدم اشتهار به فساد اخلاقي

۸- ارائه گواهي صحت بدني و فكري و عدم اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الكلي
۹- محروم نبودن از حقوق اجتماعي يا اشتغال به رانندگي از طرف مراجع ذي صلاح
۱۰- الزام به رعايت شئونات اسلامي
۱۱- نداشتن شغل ديگر(افراد بازنشسته شاغل محسوب نمي‌شوند.)
۱۲- رضايت سازمان/ واحد تاكسيراني از اخلاق، رفتار و عملكرد نامبرده در طول مدت فعاليت (دوره آزمايشي)
۱۳- قبولي در آزمون شهرشناسي

تبصره ۱: لازم است از کليه متقاضيان برابر فرم پيوستي تعهدنامه رسمي مبني بر عدم اشتغال در ارگان‌هاي دولتي و عمومي و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصي توسط سازمان‌ها/ واحدهاي تاکسيراني اخذ شود.(پيوست شماره ۴)

تبصره ۲: متقاضيان خانم در صورت داشتن شرايط لازم در اين دستورالعمل مشمول طرح مي‌باشند.

تبصره ۳: حداکثر سن فعاليت در امر تاکسيراني۷۰ (هفتاد) سال تمام خواهد بود.

ماده ۹: کليه رانندگان و دارندگان تاکسي‌هاي موقت و يا متقاضياني که در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي تکميل پرونده نموده و به صورت تاکسي موقت فعاليت مي‌کنند در صورتي که شرايط قيد شده در اين دستورالعمل به منظور جايگزين و يا تبديل نمودن تاکسي پلاک قرمز به جاي تاکسي موقت را نداشته باشند و يا در محدوده‌هاي زماني تعيين شده نسبت به طي مراحل لازم اقدام ننمايند، ضمن ابطال پروانه و مجوزهاي صادره، از چرخه حمل و نقل عمومي خارج شده و شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاکسيراني) مکلفند نسبت به تسويه نامبردگان اقدام نمايند.

ماده ۱۰: به منظور وحدت رويه، کليه بخشنامه‌ها و جداول توزيع استاني مرتبط با اين دستورالعمل، توسط وزارت کشور ابلاغ و توسط سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور (اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور) اجرا مي‌گردد و دبيرخانه‌هاي شوراي هماهنگي ترافيک استان‌ها  در مقياس امور استاني و شهرداري‌ها (سازمان‌ها/ واحدهاي تاکسيراني) در مقياس امور شهري و حومه، مکلفند کليه هماهنگي‌هاي لازم را با اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور معمول نمايند.

ماده ۱۱: نوع و قيمت خودروهايي که در اين طرح، جايگزين تاکسي‌هاي موقت و تاکسي‌هاي موقت فرسوده مي‌شوند و درصد سهم تخصيص، متناسب با سهم هر شهر و بر اساس قرارداد منعقده با کارخانجات سازنده خودرو بوده و در چارچوب مصوبات و ضوابط موجود، پس از هماهنگي با وزارت کشور، توسط اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور اعلام مي‌گردد.

ماده ۱۲: اين دستورالعمل در ۱۲ ماده و ۱۱ تبصره توسط وزارت کشور تهيه و در تاريخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۵ به تصويب هيأت نمايندگان ويژه محترم رئيس جمهور در ستاد تبصره ۱۳ رسيد. وزارت کشور مسئول حسن اجراي مصوبه مذکور مي‌باشد.

پيوست شماره ۲: نحوه جايگزيني تاکسي‌هاي موقت فرسوده بر اساس ماده ۵ دستورالعمل

نحوه جايگزيني تاکسي‌هاي م

پيوست شماره ۳: مراحل لازم جهت جايگزيني تاکسي با پلاک تاکسي به جاي تاکسي‌هاي موقت با محدوده عمر بيشتر از پنج سال تا پانزده سال تمام برابر بند ب ماده ۷ دستورالعمل

جايگزيني تاکسي‌هاي موقت فرسوده

مديريت محترم سازمان/ واحد تاکسيراني شهر …….

با سلام

احتراماً اينجانب ………………… فرزند ……………… شماره شناسنامه ……………….. متولد ………….. صادره از ……………….. مالک خودرو نوع ………………….. مدل ………………… به شماره پلاک …………………….. با توجه به اين که قبلاً با خودروي قيد شده به عنوان مسافربر شخصي فعاليت داشتم و در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي ثبت نام نموده و پس از تکميل پرونده و فعاليت به صورت موقت و آزمايشي تحت نظر سازمان/ شهرداري مربوطه، هم اکنون بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه جايگزيني خودروهاي مسافربر شخصي ساماندهي شده درخواست تبديل خودروي خود به تاکسي پلاک قرمز نموده‌ام. لذا تعهد مي‌نمايم کليه ضوابط مربوط و لازم جهت فعاليت به عنوان راننده تاکسي را رعايت نمايم.

در ضمن تعهد مي‌نمايم همانطوريکه در ثبت نام اوليه و در طرح ساماندهي مسافربرهاي شخصي به هنگام تکميل پرونده نزد سازمان/ واحد تاکسيراني مربوط اعلام نموده‌ام اينجانب شاغل در نهادها و ارگان‌ها و ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي نمي‌باشم در صورتي که برخلاف اظهارات اينجانب براي شهرداري/ سازمان تاکسيراني شهر ………………. ثابت و محرز شود آن شهرداري/ سازمان محترم مجاز و مختار مي‌باشند در هر مرحله از روند کار حتي پس از تحويل تاکسي نسبت به لغو امتياز تاکسي واگذارشده و برخوردهاي قانوني و ادعاي اخلال در نظم اداري و ساير موارد مشابه و مربوطه را از مراجع ذي صلاح و قضايي پي‌گيري نمايند.

اين تعهدنامه در دفترخانه رسمي شماره ………………. شهر ………………. استان ………………. در صفحه ……………… نيز به ثبت رسيده است.

نام و نام خانوادگي                          

اثر انگشت

160 بازدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سیمفا