آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت اول)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

آگهی مناقصه عمومی(نوبت دوم)

آگهی  مناقصه عمومی (نوبت دوم)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه  مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول)

آگهی  مناقصه عمومی (نوبت اول)  اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور در نظر دارد به استناد مصوبه  مورخ 1400/10/15هیأت مدیره نسبت به خرید تجهیزات دیتا …

تاریخ انتشار:

اطلاعیه مهم

اطلاعیه 3-400 به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل ‌و نقل همگانی و روسای سازمان‌های مدیریت حمل‌و نقل می‌رساند: با توجه به اعلام مدیریت مرکز آمار و …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل‌های اجرایی سامانه سمیع

اطلاعیه 10-99 به اطلاع کلیه مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور می‌رساند: با عنایت به راه‌اندازی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) و ضرورت …

تاریخ انتشار:


سیمفا