اطلاعیه مهم

اطلاعیه 3-400 به اطلاع کلیه مدیران عامل سازمان‌های حمل ‌و نقل همگانی و روسای سازمان‌های مدیریت حمل‌و نقل می‌رساند: با توجه به اعلام مدیریت مرکز آمار و …

تاریخ انتشار:

دستورالعمل‌های اجرایی سامانه سمیع

اطلاعیه 10-99 به اطلاع کلیه مدیران دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری‌های سراسر کشور می‌رساند: با عنایت به راه‌اندازی سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو (سمیع) و ضرورت …

تاریخ انتشار:


سیمفا