معاینه فنی خودرو

پیرو مصوبه شماره ت۱۲۱۹۴۱/ت۴۰۸۳۵ن مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ هيات محترم نمايندگان رييس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت جهت ساماندهي و نظارت بر عملکرد مراکز مکانيزه معاينه فني خودروهاي سبک کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اقدام به راه‌اندازي سامانه یکپارچه معاینه فنی خودروهای سبک کشور نمود. به استناد این مصوبه صرفاً به مراکزي کارت معاينه فني خودرو (به استناد ماده ۱۰ مصوبه شماره ۴۴۰۵۵/ت۲۷۴۵۷ه مورخ ۱۳۸۲/۸/۷ مصوبه هيات محترم وزيران) تعلق مي گيرد که مشخصات آنها در بانک اطلاعاتي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ثبت گرديده است.

فرآيند دریافت معاینه فنی

 • ثبت درخواست به تعداد مورد نياز توسط هر مرکز
 • تاييد درخواست توسط شهرداري شهر مربوطه
 • تاييد درخواست توسط شوراي ترافيک استان
 • تاييد درخواست توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
 • واريز مبلغ مطابق تعداد درخواست شده و تاييد شده توسط هر مرکز
 • تاييد واريزي توسط اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور
 • ارسال برچسب و کارت معاينه فني به آدرس مرکز
 • ثبت تحویل گرفتن کارت ها توسط مرکز

نحوه ثبت مراکز مکانيزه معاينه فني خودرو هاي سبک جديد

 • درخواست مجوز از شهرداري و کنترل موارد موردنياز توسط شهرداري
 • تاييديه صدور مجوز شهرداري توسط دبير شوراي ترافيک استان
 • صدور پروانه بهره برداري توسط شهرداري براي متقاضي
 • ثبت مشخصات مرکز در بانک اطلاعاتي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
 • تاييديه نهايي

سیمفا