معاونت برنامه ریزی و توسعه

وظایف و ماموریت‌ها:

  • تدوین برنامه چشم انداز توسعه اتحادیه در یک دوره یک ساله
  • انجام تحقیق و بررسی همچنین جمع آوری اطلاعات مورد نیاز درسطح سازمان های حمل ونقل و شهرداری های کشور در زمینه های مختلف
  • تهیه وتدوین برنامه های آموزشی و تائید برقراری دوره های آموزشی وتصویب پایان دوره های فوق الاشاره
  • انجام اقدامات لازم در امر اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با جایگاه اتحادیه  از نظر پرسنل شاغل  در مجموعه
  • انجام اقدامات لازم در رابطه بابر گزاری همایش ها و گردهمائی های توسعه و پژوهش با مسئولین ذیربط سازمان های حمل ونقل وتهیه و تنظیم گزارشهای مربوطه
  • انجام اقدامات لازم در امر ایجادهماهنگیهای لازم در رابطه شرکت پرسنل اتحادیه در کلاسهای آموزشی برون سازمانی
  • انجام اقدامات لازم در رابطه با جمع آوری طرحها و مقاله های پژوهشی موردنیاز سازمان های حمل و نقل و ارائه به مسئولان ذیربط و ذیصلاح سازمانها جهت بهره برداری از آنها اخذ نیازهای آموزشی واحدهای مختلف اتحادیه وتدوین برنامه های آموزشی موردنیاز

سیمفا