معاونت فرهنگی و اجتماعی

امیرحسین علیجانی
معاون فرهنگی و اجتماعی
خضری وجیهه خضری
مدیر روابط عمومی

(داخلی ۲۰۱)
پست الکترونیکی: info@upto.ir

سیمفا
اتحادیه حمل و نقل