ورزشی و فرهنگی


سپاس نامه‌ای جهت اقدامات ورزشی و فرهنگی

این لوح به پاس قدردانی از اقدامات جناب آقای بهمن طهماسبی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر مشکین‌شهر وحومه در زمینه تشکیل تیم فوتسال و راهیابی آن به مسابقات کشوری فوتسال سازمان‌های حمل و نقل همگانی می‌باشد.

باز کردن

سپاس نامه‌ای جهت اقدامات ورزشی و فرهنگی

این لوح به پاس قدردانی از اقدامات جناب آقای محمد شیرزاد مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر گناباد وحومه در زمینه تشکیل تیم فوتسال و راهیابی آن به مسابقات کشوری فوتسال سازمان‌های حمل و نقل همگانی می‌باشد.

باز کردن

سپاس نامه‌ای جهت اقدامات ورزشی و فرهنگی

این لوح به پاس قدردانی از اقدامات جناب آقای سیدعلیرضا محمدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر بیجار وحومه در زمینه تشکیل تیم فوتسال و راهیابی آن به مسابقات کشوری فوتسال سازمان‌های حمل و نقل همگانی می‌باشد.

باز کردن

سپاس نامه‌ای جهت اقدامات ورزشی و فرهنگی

این لوح به پاس قدردانی از اقدامات جناب آقای بهنام محمدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر محمدشهر وحومه در زمینه تشکیل تیم فوتسال و راهیابی آن به مسابقات کشوری فوتسال سازمان‌های حمل و نقل همگانی می‌باشد.

باز کردن

سپاس نامه‌ای جهت اقدامات ورزشی و فرهنگی

این لوح به پاس قدردانی از اقدامات جناب آقای جعفر میرآخوری مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر ماهدشت وحومه در زمینه تشکیل تیم فوتسال و راهیابی آن به مسابقات کشوری فوتسال سازمان‌های حمل و نقل همگانی می‌باشد.

باز کردن

سپاس نامه ای جهت اعزام رانندگان سازمان بیجار به مشهدمقدس

لوح تقدیر سید علیرضا محمدی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی بیجار و حومه برای اعزام 45 تن راننده نمونه و خانواده هایشان به مشهد مقدس در تاریخ 21 تیرماه92

باز کردن