تقدیرنامه ها - سازمان ها


تقدیرنامه آقای حیدری

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای ابراهیم حیدری مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر بانه وحومه در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای محمد اردلانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر  کامیاران وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای محمد بیرمی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر  فیروزآباد وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای اسماعیل پورحسینی مدیرعامل سابق سازمان حمل و نقل همگانی شهر   تنکابن وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد

باز کردن

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای سامان حسن زاده مدیرعامل وقت سازمان حمل و نقل همگانی شهر   بانه وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای داود حسین زاده مدیرعامل وقت سازمان حمل و نقل همگانی شهر تایباد وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای سیدرحیم حسینی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر پیرانشهر وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای احمد خاکسار مدیرعامل وقت سازمان حمل و نقل همگانی شهر میناب وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای محمود چاروسایی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر هندیجان وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای محمدحسن دانشوریان مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر دهاقان وحومه در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای حسین دهنوی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر سنقر وحومه در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای عبدالحسین ساکی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر سوسنگرد وحومه در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای عبدالرحمن سلمانی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر خنج وحومه در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای عبدالحسین شرفی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر شوش دانیال وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای ابراهیم شهباز بیگی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر سرپل ذهاب وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای نادعلی شیخی مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر امیدیه وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

لوح های مربوط به هشتمین مجمع عمومی عادی اتحادیه

این تقدیرنامه به پاس قدردانی از همراهی و اقدامات مثبت جناب آقای علی شیرین‌کام مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر صومعه‌سرا وحومه  در جهت توسعه حمل و نقل عمومی می‌باشد.

باز کردن

تبریک انتصاب آقای  داد خدا میر، مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر خاش به عنوان سرپرست شهرداری

باز کردن

تبریک به سرپرست جدید شهردار

تبریک  انتصاب آقای حسین مرتضوی مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر طبس  به سمت سرپرست شهرداری 

باز کردن

تبریک به سرپرست جدید شهرداری هشتگرد

تبریک انتصاب مصطفی شیرینکار مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر هشتگرد به سمت سرپرست شهرداری شهر هشتگرد 

باز کردن

تبریک به شهردارجدید دهاقان

تبریک انتصاب  آقای محمد مقدم فر مدیرعامل سابق سازمان حمل و نقل همگانی شهر خوراسگان و حومه، به عنوان شهردار  دهاقان

باز کردن

تبریک به سرپرست جدید شهرداری تربت جام

تبریک انتصاب آقای سید یحیی موسوی سرپرست جدید شهرداری تربت جام 

باز کردن