معاینه فنی خودرو

پیرو مصوبه شماره ت121941/ت40835ن مورخ 1387/7/20 هيات محترم نمايندگان رييس جمهور در مورد نحوه اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت جهت ساماندهي و نظارت بر عملکرد مراکز مکانيزه معاينه فني خودروهاي سبک کشور، اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور اقدام به راه‌اندازي سامانه صدور یکپارچه برگ و برچسب معاینه فنی خودروهای سبک کشور نمود. به استناد این مصوبه صرفاً به مراکزي برچسب و کارت معاينه فني خودرو (به استناد ماده 10 مصوبه شماره 44055/ت27457ه مورخ 1382/8/7 مصوبه هيات محترم وزيران) تعلق مي گيرد که مشخصات آنها در بانک اطلاعاتي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور ثبت گرديده است.

فرآيند صدور برگ و برچسب

 • ثبت درخواست به تعداد مورد نياز توسط هر مرکز
 • تاييد درخواست توسط شهرداري شهر مربوطه
 • تاييد درخواست توسط شوراي ترافيک استان
 • تاييد درخواست توسط سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
 • واريز مبلغ مطابق تعداد درخواست شده و تاييد شده توسط هر مرکز
 • تاييد واريزي توسط اتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی کشور
 • ارسال برچسب و کارت معاينه فني به آدرس مرکز
 • ثبت تحویل گرفتن کارت ها و برچسب ها توسط مرکز

نحوه ثبت مراکز مکانيزه معاينه فني خودرو هاي سبک جديد

 • درخواست مجوز از شهرداري و کنترل موارد موردنياز توسط شهرداري
 • تاييديه صدور مجوز شهرداري توسط دبير شوراي ترافيک استان
 • صدور پروانه بهره برداري توسط شهرداري براي متقاضي
 • ثبت مشخصات مرکز در بانک اطلاعاتي سازمان شهرداريها و دهياريهاي کشور
 • تاييديه نهايي

 

ورود به سامانه معاینه فنی