جزئیات مطلب

edit
تاریخ ایجاد: دوشنبه 09 اردیبهشت 1392 تعداد بازدید: 15155 تعداد نظرات ارسالی: 4 نویسنده:
دستورالعمل جابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر (ابلاغي وزارت کشور به شماره 99046/1/3/37 مورخ 89/6/31)

ماده 1: کليات

در راستاي سياست‌هاي دولت محترم مبني بر بسترسازي مناسب و ايجاد تسهيلات براي افرادي که تمايل به ادامه فعاليت در شهرهاي ديگر کشور را دارند و به منظور تسهيل و تسريع در اجراي فرايند و نيز قانون‌مند نمودن جابجايي تاکسي از تهران و کلانشهرها به شهرهاي سراسر کشور و از شهري به شهر ديگر، دستورالعمل نحوه جابجايي تاکسي به شرح ذيل اعلام مي‌دارد.

 

ماده 2:

اصطلاحات و کلماتي که در اين دستورالعمل به کار برده مي‌شود داراي معاني ذيل است:

2-1- سازمان: سازمان‌هاي مديريت و نظارت بر تاکسيراني و سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني شهرداري‌هاي سراسرکشور.

2-2- شوراي همتا: شوراي هماهنگي ترافيک استان مربوطه.

2-3- آيين‌نامه اجرائي: آيين‌نامه اجرائي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسي شهر تهران زير نظر شهرداري تهران.

2-4- تاکسي: کليه خودروهاي با پلاک "ت" منطبق با تعريف تاکسي در آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسي شهر تهران زير نظر شهرداري تهران.

2-5- تاکسیران: شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون‌شهري (پروانه تاکسيراني) حسب ماده 6 آيين‌نامه اجرايي تاکسيراني.

2-6-  تاکسي‌دار: شخص حقيقي يا حقوقي مالک تاکسي که شخص حقيقي مي‌تواند داراي پروانه اشتغال به حمل و نقل مسافر درون‌شهري (پروانه تاکسي) هم باشد.

2-7- شهر مبدأ: شهر محل فعاليت فعلي تاکسي که داراي پروانه فعاليت ( بهره‌برداري) وسيله نقليه تاکسي از شهرداري / سازمان آن شهر باشد.

2-8- شهر مقصد: شهري که مالک تاکسي درخواست فعاليت در آن شهر و با اخذ پروانه فعاليت (پروانه بهره‌برداري) که توسط شهرداري / سازمان آن شهر صادر مي‌گردد تحت پوشش شهرداري / سازمان مربوطه ادامه فعاليت خواهد داد.

2-9- پروانه فعاليت ( بهره‌برداري) وسيله نقليه:

مجوزي که توسط شهرداري / سازمان جهت فعاليت ( بهره‌برداري) وسيله نقليه و پس از طي مراحل قانوني توسط شهرداري / سازمان مربوطه صادر و صرفاً در شهر مربوطه و در زمان مشخص شده داراي اعتبار مي‌باشد، اين مجوز پروانه  بهره‌برداري وسيله نقليه نيز ناميده مي‌شود.

2-10- پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني):

مجوزي که توسط شهرداري / سازمان مربوطه حسب آيين‌نامه اجرائي مذکور جهت اشخاص حقيقي که تاکسیران ناميده مي‌شود و پس از طي مراحل قانوني صادر مي‌گردد.

 

ماده 3:

جابجائي تاکسي از کلان‌شهرها و از شهري به شهر ديگر پس از طي مراحل سه گانه تبصره ذيل ماده 5 اين دستورالعمل مجاز مي‌باشد.

تبصره: جابجايي تاکسي از شهرهاي ديگر به کلان‌شهرها و از کلان‌شهرها به کلان‌شهرهاي ديگر ممنوع مي‌باشد، مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً صادر شده باشد.

 

ماده 4:

کليه تاکسي‌داران که قصد جابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر دارند موظف به اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني) براي خود يا راننده کمکي حسب ضوابط و مقررات مربوطه از شهر مقصد مي‌باشند.

 

ماده 5:

جابجايي تاکسي از شهري به شهر ديگر (به جز کلان‌شهرها) پس از طي مراحل سه گانه ذيل امکان‌پذير مي‌باشد:

الف) مرحله اول:

5-1- متقاضي جهت جابجايي تاکسي در مالکيت خود اعم از حقيقي يا حقوقي درخواست خود را کتباً به شهرداري / سازمان شهر مبدأ (شهرداري محل فعاليت) ارائه مي‌نمايد.

5-2- شهرداري / سازمان شهر مبدأ پس از دريافت تقاضا مراتب کاهش تعداد تاکسي در آن شهر را از شوراي همتا استعلام مي‌نمايد.

5-3- در صورت پاسخ مثبت شوراي همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب جهت اقدام مشابه به شهرداري / سازمان شهر مقصد توسط شهرداري / سازمان شهر مبدأ اعلام مي‌گردد.

تبصره: در صورت پاسخ منفي شوراي همتا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب توسط شهرداري / سازمان به متقاضي اعلام و ادامه فرايند متوقف مي‌گردد.

ب) مرحله دوم:

5-4- شهرداري / سازمان شهر مقصد پس از دريافت تقاضا و سوابق از شهر مبدأ، مراتب افزايش تعداد تاکسي آن شهر را از شوراي همتا استعلام مي‌نمايد.

5-5- در صورت پاسخ مثبت شوراي همتاي استان مقصد که بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه مشخص مي‌شود تاکسي مذکور به عنوان تاکسي توسعه در آن شهر منظور و مراتب توسط شهرداري / سازمان شهر مقصد با کليه سوابق به اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور و اتحاديه سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني کشور (حسب مورد) ارسال مي‌گردد.

تبصره: در صورت پاسخ منفي شوراي همتا حسب ضوابط و مقررات موضوعه، مراتب به منزله عدم نياز به تاکسي توسعه در آن شهر منظور و توسط شهرداري / سازمان به متقاضي اعلام و ادامه فرايند متوقف مي‌گردد.

ج) مرحله سوم:

5-6- اتحاديه ذيربط مکاتبات لازم را جهت تغيير پلاک و اصلاح سند و کارت به پليس راهور به عمل مي‌آورد.

5-7- پليس راهور پس از بررسي و تغيير پلاک و اصلاح سند و کارت خودرو تاکسي، مراتب را به اتحاديه مربوطه اعلام مي‌دارد.

5-8- نتايج حاصله ناشي از اقدامات پليس راهور توسط اتحاديه به شهرداري / سازمان ذيربط جهت انجام مراحل ابطال پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني) و پروانه بهره‌برداري (فعاليت) وسيله نقليه در شهر مبدأ توسط شهرداري / سازمان ذيربط اعلام مي‌گردد.

5-9- اتحاديه ذيربط گزارش جابجايي‌هاي صورت گرفته بين شهرها را کتباً به‌صورت ماهانه به دفتر حمل و نقل و ترافيک وزارت کشور اعلام مي‌نمايد.

5-10- تاکسي با پلاک جديد پس از معرفي دارنده پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني) و اخذ پروانه فعاليت ( بهره‌برداري) و بغل نويسي و درج آرم و ... حسب مفاد پروانه فعاليت جديد (پروانه  بهره‌برداري جديد) در شهر مقصد و تحت پوشش شهرداري / سازمان مربوطه شروع به فعاليت مي‌نمايد.

5-11-  تاکسي‌دار و تاکسیران در شهر مقصد تحت پوشش شهرداري / سازمان شهر مقصد موظف به سپردن تعهد لازم مبني بر حسن انجام تعهدات حسب ضوابط و مقررات موضوعه و تابع تصميمات هيئت‌هاي انضباطي مربوطه مي‌باشد.

تبصره: مهلت اجراي فرايند زماني در سه مرحله، حداکثر سي روز تعيين مي‌گردد.

 

ماده 6:

شهرداري / سازمان شهر مقصد فعاليت تاکسي انتقال يافته را در يکي از سرويس‌هاي موردنياز شهر تعيين و پروانه فعاليت جديد (پروانه بهره‌برداري) وسيله نقليه حسب ضوابط و مقررات مربوطه را صادر مي‌نمايد.

تبصره: تاکسي‌دار ملزم به پذيرش نوع سرويس مشخص شده در پروانه جديد فعاليت (پروانه  بهره‌برداري) وسيله نقليه حسب موقعيت و نياز و ضوابط و مقررات شهر مقصد مي‌باشد.

 

ماده 7:

 تاکسي‌دار متقاضي جابجائي تاکسي موظف به سپردن وثيقه حسن انجام تعهدات و پرداخت کليه هزينه‌هاي خدمات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب جدول تعرفه هزينه خدمات در شهر مقصد و ساير هزينه‌هاي ذيربط ديگر از جمله تابلو سقفي، بغل نويسي، درج آرم و ... مي‌باشد.

 

ماده 8:

جهت اعمال و مديريت بر ناوگان تاکسيراني شهرهاي کشور و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي، جابجايي تاکسي صرفاً حسب اين دستورالعمل و براي يکبار در طول مدت فعاليت تاکسي امکان‌پذير مي‌باشد و جابجايي مجدد تاکسي از شهري به شهر ديگر ممنوع است مگر بر اساس موافقت وزارت کشور که کتباً اعلام شده باشد.

 

ماده9:

با انتقال تاکسي از شهري به شهر ديگر، تاکسي‌دار در صورتي‌که خود تاکسیران داراي پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني) باشد صرفاً حق اخذ پروانه اشتغال به حمل و نقل (پروانه تاکسيراني) در شهر مقصد را دارد.

 

ماده 10:

هرگونه تغيير در مفاد اين دستورالعمل صرفاً از وظايف وزارت کشور مي‌باشد.

 

ماده11:

اين دستورالعمل شامل 11 ماده، 5 تبصره و 24 بند توسط دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور تهيه گرديده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا و نظارت عاليه بر حسن اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت کشور مي‌باشد.

printrating
  نظرات

profile photo مسافر کشهای ارزان

کسانیکه قصد سفر به شهر دیگر دارن بسیار ارزان در حد فقط سوخت خودرو مسافر رو سوار میکنند مسافران هم سوار میشه طوری شده که مسافر برای تاکسیها نیست خصوصا بیرون شهری تکلیف راننده چه میشه اکثرا مسافرین شاید بخاطر نااگاهی انتظار صفربودن کرایه یا بسیار کم بودن اونرو دارند هر چه ارزلنتر برای مسافر بهتر ذره ای به راننده فکر نمیکنند که ایا این کرایها به میزان کافی هست یا نه مسیولین هم هیچ مسیولیتی رو قبول نمیکنند و فقط به منافع خود فکر میکنند چه باید کرد وقتی رانندگی جواب هزینه های زندگی نیست .

ارسال توسط ناشناس در تاریخ 1397/11/28 02:54:12 ب.ظ
حذف تایید نشده
profile photo نظر جدید

نظر جدیدمن متولد تهران و تاکسی صفر بلریانسو از همدان را خریدم و برای کار در شرکت در تهران می خواهم باز نیاز به تغییر است و اگر هست میشود با اون تهران کار کنم وانتقال میشه داد

ارسال توسط ایمان در تاریخ 1397/11/04 01:22:17 ب.ظ
حذف تایید
profile photo نظر جدید

شما قیمت تایین میکنید با این قیمت هم جواب گو راننده و هزینه ها نیست بعد کسانی دیگه قیمت بسیار پایین تر برای خود تصویب میکنند و ممکنه باعث درگیرها بشه کسی که شغلش رو از دست داده و بیکار شده هیچ چیز براش مهم نیست اسنپ اومده نصف قیمت و راننده های عبور اونها هم مسافر بیرون شهری که مسیرشون هست و مقدار اون مهم نیست همه سوار اونها میشن اگه قرار بود اینطور بشه چرا تاکسی واگذار کردن.

ارسال توسط مهرداد در تاریخ 1396/12/17 01:02:56 ب.ظ
حذف تایید نشده
profile photo نظر جدید

نظر جدید
با سلام پدر من متولد تهران است و ده سالي است كه در تبريز زندگي ميكند الان قصده برگشت به تهران دارد و داراي تاكسي تبريز ميباشد
ايا به دليل اينكه متولد تهران و بچه تهرانست ميتواند انتقالي گرفته و به تهران تاكسي را انتقال دهد
ممنون ميشم اگر راهنمايي لازم را بفرماييد
با تشكر

ارسال توسط ناشناس در تاریخ 1395/11/05 10:35:27 ق.ظ
حذف تایید نشده

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
کد CAPTCHA
وارد نمودن کد