مقالات

ارائه روشی براي انتخاب سیستم‌هاي حمل و نقل همگانی مورد نیاز در شهرهاي ایران
محمود کرم رودي ، حامد امینی شیرازي، یاسر تقی زاده، سعید قیصر، جواد صباغان، عبدالله متولی چکیده توسعه شهرها، رشد جمعیت شهري و افزایش تمایل افراد به استفاده از وسایل نقلیه شخصی، معضلات بسیار زیادي مانند تراکم ترافیک و آلودگی هوا را به دنبال داشته است . به منظور رفع این معضل، حمل ونقل همگانی به عنوان یکی از اساسی‌ترین اجزاي حمل و نقل شهري نقشی انکارناپذیر برعهده دارد. اولین مساله‌اي که در رابطه با ک...  ادامه مطلب
  تحلیل تأثیر طراحی فضایی و معماری شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری  (مطالعه موردی شهر نکا)
محمد مهدی محمدی کارشناس ارشد جغرافیا(برنامه ریزی شهری) چکیده هدف از این پژوهش بررسی تأثیر طراحی فضایی و معماری شهر بر نظام حمل ونقل درون شهری شهرستان نکا می باشد . این پژوهش از نوع توصیفی بوده و روش پژوهش آن پیمایشی می باشدو جامعه آماري پژوهش شامل کلیه کارکنان سیستم حمل و نقل درون شهری شهرستان نکاء که تعداد آنها 300نفر که بر اساس روش نمونه گیري تصادفی - طبقه اي تعداد 169 نفر بعنوان نمونه در نظر گ...  ادامه مطلب
فرهنگ سازی استفاده از دوچرخه بجای وسائط نقلیه شخصی ( با رویکرد کاهش هزینه های خانوار)
نویسندگان مقاله: مهدی ثروت خانه برق، مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی شهر نقده و حومه رسول بهرامی ، عضو هیات مدیره سازمان حمل و نقل همگانی شهر نقده و حومه مقدمه: با نگاهی اجمالی به توسعه و رشد فزاینده شهرها در دهه های اخیر می‌توان گفت اولین کاربری که نقش موثری بر تکوین و ساخت شهر دارد، سیستم حمل و نقل درون شهری می‌باشد و در حقیقت پیچیده‌ترین شبکه در کالبد فیزیکی شهر همانا وجود شبکه راهها و معابر ...  ادامه مطلب