اخبار

بازدید از مراکز معاینه فنی خودروهای سبک استان کردستان
مراکز معاینه فنی استان کردستان طی دو روز توسط کارشناسان فنی اتحادیه مورد بررسی قرار گرفتند.  ادامه مطلب